Reklamace a vrácení zboží

 

 

1. Chci zboží vrátit v zákonné 14denní lhůtě
V případě, že jste spotřebitel, máte dle 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dní od data převzetí zboží. Toto platí i na objednávky s osobním odběrem.

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu: Šťastné s.r.o, provozovna Simply Kids, Solní 6, 301 00 Plzeň

Vrácené zboží, prosím, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Vrácené zboží rovněž nesmí vykazovat známky nošení nebo použití, musí být čisté a nepoškozené.Zboží nám zašlete včetně originálního obalu a veškerých visaček. V případě poškození originálního obalu může dojít ke snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Např. obuv neposílejte pouze v originální krabici, ale vložte ji do další krabice
Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vráceného zboží, nebo než prokážete, že jste zboží odeslal zpět. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. Poštovné za zaslání zboží obchodníkovi při odstoupení od smlouvy bez udání důvodu hradíte Vy. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.
Balík pošlete doporučeně a doklad o odeslání si radši, pro každý případ, uschovejte. Neposílejte, prosím, zboží na dobírku. Více informací ohledně vrácení zboží najdeš v našich obchodních podmínkách.
 
2. Chci vyměnit nesedící produkt
Objednali jste špatný produkt, velikost nebo třeba barvu? Pokud Vám zakoupené zboží nesedí a rádi byste ho vyměnili za jinou velikost, barvu nebo produkt, nejříve nás kontaktujte na e-mailu: info@simplykids.cz nebo zavolejte na +420 727928420 (pracovní dny 9-19 hod).
 
3. Chci reklamovat zboží
Objevíte-li v objednávce nějakou chybu nebo vadu na doručeném zboží, použijte reklamační formulář výše. Vaše reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě od uplatnění reklamace.
 
Vadné zboží zašlete na adresu: Šťastné s.r.o, provozovna Simply Kids, Solní 6, 301 00 Plzeň, přiložte kopii dokladu o nákupu spolu s vyplněným reklamačním formulářem, ve kterém popíšete závadu a sdělíte, jaké právo z níže uvedených práv z vadného plnění jste si zvolil. Balík pošlete doporučeně a doklad o odeslání si radši, pro každý případ, uschovejte. Neposílejte, prosím, zboží na dobírku.
Zboží, určené k reklamaci, musí být suché a čisté (vyprané). V opačném případě nemusí být zboží k vyřízení reklamace převzato. Více v reklamačním řádu níže.
 
* Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.
Veškeré reklamace a výměna zboží jsou zákazníkovi zasílány prostřednictvím dopravce, kterého si zvolil v původní objednávce.
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD
Prodávající:
Šťastné, s.r.o., IČO: 05941334
se sídlem Na Drahách 734, Mirošov 338 43
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273266
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.simplykids.cz
Kontakt:
Tel: +420 7270928 420
E-mail: info@simplykids.cz

I. Úvodní ustanovení
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto informace jsou platné výhradně pro osoby uzavírající kupní smlouvu s prodávajícím v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku, tedy jako člověk (fyzická osoba) jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

II. Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady, záruční doba
Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc (dále "zboží") je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Prodávající odpovídá i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka).
Prodávající odpovídá za vady pouze kupujícímu.
Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím.
Záruční doba je dvacetčtyři měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Dojde-li na základě reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Totéž platí ohledně součásti, která byla vyměněna a na níž byla poskytnuta záruka.
Při výměně je kupující oprávněn reklamované zboží užívat až do té doby, kdy mu prodávající dodá zboží nové.
 
III. Uplatnění reklamace
Při převzetí zboží je kupující povinen provést jeho kontrolu. Není-li možné provést kontrolu koupeného zboží při převzetí, protože je zabaleno, prověří kupující zejména počet převzatých originálních obalových jednotek, jejich stav, druh převzatého zboží dle označení na obalech. V případě viditelných vad je kupující povinen tyto vady uvést na dodacím listě (prodejním dokladu) a požadovat podepsání tohoto zápisu od prodávajícího (dopravce) jako podklad pro uplatnění reklamace. Reklamaci zřejmých (viditelných) vad zboží, které kupující mohl zjistit při jeho předání a které nebudou takto dokladovány, nebude moci prodávající uznat jako oprávněnou. Tyto vady, tj. vady zjistitelné zevní kontrolou při dodání zboží, je kupující povinen reklamovat ihned po převzetí zboží. Jako oprávněná nebude uznána ani reklamace spočívající v poškození zboží, pokud kupující na dodacím listě (prodejním dokladu) neuvedl žádné poškození obalu a k poškození zboží by bez poškození obalu nemohlo dojít.
Kontrolu zboží, které bylo při převzetí zabaleno, je kupující povinen provést ihned po jeho vybalení a to nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží od dopravce.Práva z odpovědnosti za vady zjištěné při této kontrole je povinen uplatnit bez zbytečného odkladu a je povinen prokázat, že tyto vady mělo zboží již při dodání.
Pokud kupující po rozbalení zboží zjistí jeho poškození, je povinen uschovat a při reklamaci předložit obal zboží. Pokud tak neučiní a při předání zboží neuvedl žádné poškození obalu a k poškození zboží by bez poškození obalu nemohlo dojít (odstavec l), nebude jeho reklamace uznána.
Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniknou.
Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého reklamované zboží koupil. Při reklamaci je kupující povinen předložit smlouvu, prodejku, fakturu, dodací list, doklad o zaplacení, popř. jiným průkazným způsobem prokázat, že reklamované zboží koupil od prodávajícího, uvést datum dodání (převzetí) zboží, přesné označení zboží, detailní popis vady a uplatňovaný nárok. Byl-li vystaven záruční list, je kupující povinen ho při reklamaci předložit. Podle povahy zboží kupující k reklamaci případně připojí další, pro posouzení reklamace vhodné podklady, např. fotodokumentaci. Při reklamaci u prodávajícího sepíše prodávající s kupujícím protokol o reklamaci.
Pokud kupující nereklamuje osobně, zašle reklamaci prodávajícímu spolu s údaji a doklady podle odstavce 5. Na telefonické reklamace nebude brán zřetel.
Reklamace zaslaná kupujícím na dobírku nebude přijata.
 
IV. Vyřízení reklamace
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dní od jejího uplatnění.
Na výzvu prodávajícího je kupující povinen poskytnout součinnost nezbytnou k vyřízení reklamace. Zejména je povinen, jedná-li se o méně rozměrné zboží nebo jeho součásti nebo díly, např. dvířka, zásuvky, jednotlivé sedáky, židle, apod., zabalit je a předat prodávajícímu. Zboží předkládané k reklamaci musí být čisté a zabalené tak, aby při manipulaci s ním nemohlo dojít k jeho poškození.
V případě vad spočívajících v tom, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvede do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny, příp. od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Pokud to povaze věci neodporuje nebo pokud se neprokáže opak, má se zato, že rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, existoval již při převzetí zboží.
U vad reklamovaných v záruční době, které lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla opravou bezplatně odstraněna. Výměna zboží (případně jeho součásti) je možná pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Pokud takový postup není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
U vad reklamovaných v záruční době, které nelze odstranit anebo, které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užívána jako zboží bez vady má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. stejná vada se vyskytla i po druhé opravě) nebo pro větší počet vad (tzn. zboží má v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady) zboží řádně užívat.
U vad, které nelze odstranit, ale které nebrání řádnému užívání zboží má kupující právo i na přiměřenou slevu z ceny. 
Pro vadu součásti dodaného zboží, dílu, jednotlivého komponentu, apod. nelze reklamovat celou dodávku zboží, kupující má pouze právo na opravu, popř. výměnu vadné součásti, dílu nebo komponentu.
Rozhodnutí o reklamaci prodávající sdělí kupujícímu a dohodne s ním konkrétní postup vyřízení reklamace.
Pokud kupující reklamoval neoprávněně, např. nepravdivě uvedl vadu nebo její příčinu, je povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady vzniklé s vyřizováním této reklamace.

V. Vyloučení odpovědnosti za vady
U výrobků z přírodních materiálů (např. látek nebo dřeva) nelze jako vady reklamovat jevy vyplývající z charakteru použitého materiálu jako jsou nedokonalost nebo disproporce v probarvení, tónování, struktuře, apod.
U výrobků zhotovovaných zcela nebo zčásti ručně nelze jako vady reklamovat drobné odchylky vyplývající z charakteru ruční práce, jako jsou např. odchylky v prošití nebo nařasení látky, odchylky v rozměrech nebo odchylky v dřevěných částech výrobku, apod.
V případě doobjednání zboží nebo jeho částí nelze jako vadu reklamovat rozdíl v odstínu barvy kůže, potahové látky či dřeva.
Jako vady nelze reklamovat změny zboží vzniklé v důsledku jeho opotřebení užíváním ani změny zboží vzniklé v důsledku atmosférických či chemických vlivů, jakož i v důsledku, neodborné údržby nebo nevhodného skladování.
Prodávající dále neodpovídá za vady zboží :
             a) které po převzetí způsobil kupující nebo jiná osoba odlišná od prodávajícího nebo vznikly v důsledku vnějších událostí
             b) které vznikly v důsledku neodborné manipulace se zbožím
             c) které vznikly v důsledku nevhodného vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám (mrazu, dešti, sněhu)
             d) které vznikly nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného způsobu užívání
             e) které vznikly v důsledku mechanického poškození, provedené úpravy či jiného zásahu.

VI. Další odpovědnost prodávajícího z vad
Prodávající odpovídá i za vady vzniklé v době 24 měsíců od převzetí zejména tam, kde se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí dle čl. 5.
Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši).
Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

VII. Záruka za jakost
Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění, záruční list nebo smlouva nestanoví něco jiného.

VIII. Náklady reklamace a řešení sporů
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle odst. 4 se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 
Tento reklamační řád je účinný od 1. října 2022
 
 
 
 
×

Splátková kalkulačka ESSOX